X0X0Ⅹ0免费观看

X0X0Ⅹ0免费观看

能托豌豆疮,堪驱虫毒邪气。草木之根,其性上行;实则性复下降。

参能羁邪留饮,故咳证忌之;若肺虚而津已伤,于散邪蠲饮中用之何妨。即肘后方治肠内瘀血,丹溪治痢疾腹痛,亦只如其分以任之耳。

脾磨曰动,此中医之谬谈,不出于古经。又麻黄附子汤,以麻黄发表而少阴脉沉用之,正赖有附子温少阴也,否则脉沉无发汗之理矣。

病在阴经、阴脏为阴,病有阴邪亦为阴。实则无不可晓也,殆善师成无己酸以收之,甘以缓之,酸甘相合,用补阴血、敛逆气、除肺燥之意耳。

 项似拔者,湿上冲也。相火亦兼有两经,自以三焦配胆。

生地黄独多,自非补血凉血不尔。小青龙汤,伤寒太阳病也,而杂证肺病亦恒用之。

Leave a Reply